બુધવાર, 12 ઑક્ટોબર, 2011

યોગ કરો નિરોગી રહો નિયમિત પ્રાણાયામ કરો

પ્રાણાયામ  
          પ્રાણાયામ                                                           સમય
    ભસ્ત્રિકા પ્રાણાયામ                                       :   3 થી 5 મિનિટ
    કપાલભાતિ પ્રાણાયામ                                :   15 મિનિટ  
    બાહ્ય પ્રાણાયામ                                          :    3 થી 5 અભ્યાસ
    અગ્નિસાર પ્રાણાયામ                                  :    3 થી 5 અભ્યાસ
    ઉજ્જાયી પ્રાણાયામ                                     :   3 થી 5 અભ્યાસ
    અનુલોમ-વિલોમ પ્રાણાયામ                        :   15 મિનિટ  
    ભ્રામરી પ્રાણાયામ                                        :   3 થી 7 અભ્યાસ
    ઉદગીથ પ્રાણાયામ                                       :   3  અભ્યાસ
    પ્રણવ પ્રાણાયામ ( ધ્યાન )                           :   1  મિનિટ